18850326 - Frihandelns seger.

Frihandelns seger.

Vi medhunno i lördags att endast i korthet nämna, att 1:a kammaren med 72 röster mot 52 och 2:a kammaren med 114 röster mot 93 afslagit spanmålstullar.
Denna utgång kan i saning kallas glänsande, då man tager i betraktande de väldiga ansträngningar, som våra protektionister sedan längre tid tillbaka gjort, och särskildt under sistliden sommar, höst och vinter genom folkmöten och massapetitioner m. m. Den är så mycket mer beaktansvärd, framför allt från Tyskland, med skäl kunde anses komma att inverka på vårt folks omdöme i frågan. Vid riksdagens början såg det i sjelfva verket ganska tvifbelaktigt ut, hvilken utgången af denna tvekamp mellan partierna hos oss skulle blifva men ju längre tiden framskred, dess mer började man från frihandelslägret hoppas på en lycklig utgång. Detta har nu ock besannats. Det länder vår sunda och sansade riksdagsförsamling till ovansklig heder att den ej låtit sig föras ifrån den lugna frihetens väg, äfven på näringslifvets vigtiga område. Frågan om det relativt obetydliga tullner funnit klokt att begränsa sina anspråk är af betydelse egentligen ur principiel synpunkt och detta insågo nog äfven hrr protektionister. Det första lilla afsteg i sånan riktning som de önskade, skulle antagligen snart följts af flera det ena efter det andra. Vi skulle en gång insnärjde i protektionismens förrädiska garn; måst fortgå på denna olycksbringande väg. Den ena industrien efter den andra skulle fordrat skydd den ena samhällsklassen efter den andra skulle gjort anspråk på statens mellankomst. Och snart nog skulle vi måhända befunnit oss midt inne i den rena statssocialismens alt omhuldande, men ock alt söndrande välde. Från en sådan plycklig vändning af vårt lands lugna utveckling har nu åtminstone denna gång och vi må hoppas för alltid riksförsamlingens kloka beslut räddat oss.
Af gotländska riksdagsmännen talade h:r Aug. Bokström mot skyddstullar, men h:rr Lyth och P. Larsson uppträde såsom protektionister.



Gotlands Tidning.
Torsdagen den 26 mars 1885.
N:r 24 ½
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.