18850328 - Härigenom utfästes en belöning

Härigenom utfästes en belöning

af 100 kronor af den, hvilken till stadsfiskalen meddelar sådan upplysningar, att den eller de personer, hvilka fördfvar det å stadskyrkogård nyligen skedda nidings dåd, hvarigenom dere grafvårdar derdtädes blifvit omkullslörtade och skadade, kunna sakfällas.
Visby rådhus den 23 Mars 1885.
POLIS-CHEFEN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.