18850328 - Offentlig auktion.

Offentlig auktion.

Genom offentlig auktion, som kommer att förrättas å stadens auktionskammare tisdagen den 31 mars från kl. 10 f. m., försäljas för boets efter aflidna hustru Dofia Jacobsson räkning något guld och silfver, åtskilliga möbler, såsom byrå, skänk, sängar, bord, stolar, toalettspegel, pallar m. m., en mängd jern-, bleck- och kopparsaker af hvergehanda slag, diverse porslin och glas, alleganda träsaker och laggkäl, en väfstol och flere andra saker för spånad och väfnad, en hop mindre husgeråds- och kökssaker, tomsäckar, hvitbetade och linne, golfmattor, något sängkläder och linne, stopptäcken, en god uppsättning mans- och qvinsgångkläder och skodon af bättre och enklare bgskaffenhet jämte en myckenhet annat, som icke här så noga kan, eller behöfver, uppräknas; varande det nog sagdt, att det är ett, om än tarfligt och anspråkslös, dock någorlunda välordnadt bo. Åt köpare som kunna godkännas. lemnas 2 månaders betalningsanstånd; andra få icke begagna sig deraf.
Visby den 23 mars 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.