18850328 - Föredrag

Föredrag, om betydelsen af Gotlands försvar, hålles å Stadshotellet om enss dag af stabschefen, kapten V. Unge. Entréafgiften är 1 kr. och blifvande behållningen tillfaller en fond till åstadkommande af elektrisk belysning i staden.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.