18850328 - Olyckshändelse.

Olyckshändelse.

Andre maskinisten samt eldaren å ångaren KLINTEHAMN, hvilken ligger i dockan vid Djurgården, befunno sig i lördags sysselsatta med något arbete på ångarens back (fördäck). De stödde sig då ett tag mot täcket, som löper rundt backen. Detta gaf emellertid vika, och de föllo båda framstupa ned på dockans stenbotten, en höjd på 20-25 fot. Maskinisten fick hufvudskålen krossad samt ena ögat utslaget, men hade likväl kraft nog att utan hjelp gå upp ur dockan. Han dog likväl dagen derpå. Eldaren deremot skadade sig jämförelsevis obetydligt, och godt hopp finnes om, att han skall kunna räddas.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.