18850328 - Konrad Landegren.

Konrad Landegren.

Så vida vagnmakaren Högvall från Roma socken på Gotland, nu boende å Liljeholmen vid Stockholm, icke före den 8 april d. å. inbetalar till mig af honom för ett parti smör uppburne 18 kr. 75 öre, så kommer jag att vidtaga laga åtgärder, som han dock bör undvika för bibehållande af allmänhetens förtroende.
Konrad Landegren.
Maskinist å k. postångaren SOFIA.Gotlands Tidning.
Lördagen den 28 mars 1885.
N:r 25
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24.
Tjugusjette årgången.
Ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.