18850331 - Auktion i Visby.

Auktion i Visby.

Enkefru Carolina Hultberg låter för utredning i boet efter sin aflidne man, landtbrukaren J. P. Hultberg, genom offentlig frivillig auktion, i sitt hus vid Smedjegatan här i staden, fredagen der 10 april från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja; ett silfverfickur, diverse kopparkärl, åtskilliga jernsaker, deribland en besparingsspis i fullgodt stånd, hvarjehanda möbler, såsom scheffonier, byrå, utdragssängar, stoppade soffor och stolar, fallbord m. m., en mängd kör- och åkerbruksredskap, hvaribland 2:ne droskor, en "omnibus", en lastvagn, flere arbetsvagnar, en täcksläde, andra slädar, arbetskälkar, selar, deraf ett par med nysilfverbeslag, en slädfäll samt flere vagnslyktor. klös- och jernpinnharfvar, myllkam, kärr- och andra plogar, mullfösa, sladd, spadar, jernspett, hötjugor, grepar, en vindmaskin och en hackelsemaskin, ett parti råghalm af fjorårets skörd, en uppsättning begeriinventarier, den aflidnes efterlemnade, i godt skick befintliga gångkläder, jämte en myckenhet annat. Klockan 12 på dagen utbjudes och försäljes äfven en, sterbhuset tillhörig, norr för staden belägen ladubyggnad af trä samt ett deri befintligt tröskverk af jern.
Åt köpare, som äro godkände, endast åt sådane, lemnas 2 månaders anstånd med betalningen; kunnande likvisst, hvad ladubyggnaden beträffar, reel köpare af denna möjligtvis betinga sig något längre anståndstid, mot erläggande af 1/3:del af köpeskillingen kontant strax, eller inom åtra dagar efter auktionen.
Visby den 26 mars 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 31 mars 1885.
N:r 26. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.