18850402 - Det populära föredrag

Det populära föredrag om betydelsen af Gotlands försvar som stabchefen, kaptenen i generalstaben W. Unge tillkännagifvit, hölls i går afton och hade uppmärksammats af omkring 100 personer, bland hvilka bemärktea öfversten v. Hohenhansen, landshöfdingen Poignant samt majorerne Ihre, grefve Cronstedt, friherre Kruse och Carlstedt äfvensom samtlige i staden varande beväringens officerare. Föredraget hade också omfattats af några fruntimmer, hvilka syntes vara icke minst intresserade af ämnet.
Men en skildring af tilldragelserna vid de krigiska öfverfall hvaraf Gotland fordomtima och till närmaste tiden lidit och varit föremål, inledde tal. sitt föredrag, samt lät derefter, genom åskådliggörande af nutidens antagna sätt och vilkor för en arméns förseende med förråder af alla slag, åhöraren få en mycket detaljerad inblick i alla dessa mångartade förhållanden, hvarigenom det också blef för hvar och en i militärväsendet oerfaren tämligen tydligt, hvad "betydelsen af Gotlands försvar" vill säga för vårt moderland.
Att här närmare ingå i relation af tal:s intressanta och värderika föredrag, förbjuder oss båda tid och utrymme; helst som vi sakna erfoderlig fackkännedom. Dock måste vi med tillbörlig vigt betona det önskningnai, hvarmed tal. afslöt sitt om sakkunskap och om mer än vanliga militära forskningar vittnande föredrag, nämligen den stora betydelsen i strategiskt hänseende, att Fårösund göres till en befästad punkt och att en jernväg anlägges dit från Barlingbo station.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 2 april 1885.
N:r 26 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.