18850404 - 30,000 kr. stulna.

30,000 kr. stulna.

I måndags uttogos i Stockholms enskilda banks hufvudkontor 30,000 kr. för firman C. Ohlson & c:o räkning medelst en anvisning undertecknad med firmans prokurist C. G. Cyschs namn. Anvisningen har befunnits falsk och har sannolikt förfalskningen begåtts af bokhållaren Knut Borglund, 22 år gammal, hvilken afvikit från sin anställning hos firman och från sitt hem hos sin fader.Gotlands Tidning.
Lördagen den 4 april 1885.
N:r 27. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.