18850409 - Befälhafvareplatsen

Befälhafvareplatsen å ångaren "Gotland" är öfverlemnad till förste styrmannen, kaptenen I. Sandelin, sedan kaptenen Christiansson för helsans vårdande fått tjenstledighet till augusti månad; och har kapten O. Falk erhållit styrmansplatsen.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 9 april 1885.
N:r 28 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.