18850411 - Visby läroverks gymnastikförening

Visby läroverks gymnastikförening hade tills i afton anordnadt en festlighet, som aldrig förut härstädes förekommit. Gymnastikläraren, löjtnanten P. Petersson hade nämligen i s. k. Oskarssalen arrangerat en Gymnastikfest, som öppnades med en Prolog, hvarefter följde Sabelhuggning på två led efter kommando. Denna innefattade ej allenast de enkla huggen och marscher med hugg, utan äfven turer, hvari anfall såväl i som utom linien förekommo. Huggen voro jemna och kraftiga, och det hela vittnade om mycken armstyrka samt, med hänsyn till den korta öfningstiden, att den blifbit väl använd.
Derpå gafs en föreställning, benämd "Striden på Samsö", envig med sabel mot sabel i tre afdelningar, nämligen
a) Orvar Odds och Hjalmars aftal;
b) Angantyrs och Hjalmars strid;
c) Hjalmars död.

Följande n:r upptogs af en "Fältvaktscen", och strid med bajonett mot sabel, hvilken fäktning utfördes å ömse sidor med en sådan bravur, att åskådarne icke kunde återhålla sina bifallsyttringar.
Härefter förekom en "Spansk duell", hvilken inleddes med en serenad, som åstadkom en vildsint strid emellan den osynliga skönas begge tillbedjare, hvilka först korsade sina värjor, hvilket vapen dock snart måste af den ene duellanton utbytas mot en kort dolk; och det var denna senare del af striden, som man kan gerna säga, under andlös tystnad följdes af åskådarne och framkallade ett ljudligt bifall då dolken blef den segervinnande.
Till sist gåfvos några Gymnastiska prestationer, hvilka ådagalade vackra prof på vighet och styrka. Dervid förekom fristående gymnastik och appareilgymnastik, hvilken började med armgång och vexelsidig häfning på bom jemte öfverslag med åt- och frånvänning. Vidare sidosprång på häst samt échappé och écarté, språng i sadeln med afsittning åt höger och venster samt slutligen öfversprång på häst, först en och en på kommando och derefter alla i ström.
Tillställningen, härstädes den första i sitt slag, var i allo ganska lyckad, och öfningarna utfördes i allmänhet med den precision och lystring, som lemnade föga eller intet att anmärka. Deremot kunde man med skäl hafva väntat, att från samhällets sida större uppmärksamhet egnats åt denna ädla och vackra föreställning, än nu var förhållandet, (salongens sittplatser voro nämligen på långt när icke upptagna) hvilket föreföll så mycket mera anmärkningsvärdt, som inkomsten var anslagen till ett välgörande ändamål. Man har dock den förhoppning att orsaken endast härledde sig af tillfälligt hinder och att nästa föreställning om tisdag blir så mycket talrikare esökt.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.