18850411 - Herrar Stadsfullmäktige

Herrar Stadsfullmäktige

behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 14 innevarande April kl. 5 e. m. hvarvid följande ärenden förekomma:
1. Magistratens protokollsutdrag angående hrr J. Mays och R. Wallérs inväljande till ledamöter af stadsfullmäktige;
2. Justering och offentlig uppläsning af protokollet för Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne mars;
3. Val till vice ordförande;
4. Justering af stadens mantals- och skattskrifningslängd för året;
5. Arbetaren L. Hesselins ansökan om infäste å tomten No. 82 i Norderrotens 3:e qvarter;
6. Häradshöfding Karl Herlitz:s dito om dito å No. 10 i samma rote och qvarter;
7. Kaptenen John Sellmans ansökan om infäste å tomten No. 64 ½ i Strandrotens 1:a qvarter;
8. Fru H. Alfvegrens ansökan om infäste å ett stycke mark utanför tomten No. 29 i Klinterotens 1:a qvarter;
9. Läroveksadjunkten C. J. Berglunds ansökan att få till fri och egen grund inlösa f. d. hospitalstomterna n:ris 93 & 94 i Norderrotens 3:e qvarter;
10. Drätselkammarens utlåtande beträffande Rådman R. Chevaliers ansökan om pension af stadskassan;
11. Drätselkammarens anmälan om den i Domkyrkans vestra torn uppsatta klämtapparaten;
12. Dito dito om upphörandet af det hittills gällande kontraktet om gatubelysningen;
13. Dito dito om upphörande af tvenne arrendekontrakt;
14. Magistratens skrifvelse om yttrande rörande antalet minuthandels- och utskänkningsrättigheter här i staden för nästa försäljningsår.
Visby den 8 april 1885.
ORDFÖRANDEN.Gotlands Tidning.
Lördagen den 11 april 1885.
N:r 29. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.