18850414 - Konungen

Konungen aflade i lördags ett besök hos sultanen, som dervid till honom öferlemnade den af sultanen sjelf stiftade natiosorden.
Konungen kommer troligen att afresa från Konstantinopel i dag, om prins Carls helsotillstånd fortfar att förbättras. På hemfärden torde konungen komma att uppehålla sig ett par dagar i Bukarest.Gotlands Tidning.
Tisdagen den 14 april 1885.
N:r 30. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.