18850416 - Gymnastikföreningens

Gymnastikföreningens i tisdags gifna föreställning var besökt af åskådare till så stort antal, som salongens utrymme medgaf så att tillställarne åtminstone då fingo glädja sig åt, att intresset för saken blifvit tillbörligen väckt och att deras uppoffringar för denna ädla och vackra sport icke lemnats alldeles utan afseende såsom merändels här är fallet med allt nytt. Den talrika publiken uttryckte äfven nu sina sympatier för gymnasternas ådagalagda skicklighet, vihet och kraftyttringar.Gotlands Tidning.
Torsdagen den 16 april 1885.
N:r 30 ½. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.