18850418 - Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige hade i tisdags sammanträde, dervid häradshöfding Waldenström, utsågs till vice ordförande.
Af öfriga ärenden, som förekommo, må antecknas, att rådman Chevaliers ansökan om pension afslogs;
att ytterligare experimenter skola göras med klämtapparaten i domkyrkans kyrktorn, dervid S:t Karins larmklocka äfven bör för jemförelse användas, och att brandchefernas utlåtande skall inhemtas;
Att kontraktförslaget om lyshållningen för nästa tre åren, deruti antalet aftnar för belysningen ökats med 10 och åtgärder mot månens nycker blifvit bestämda, godkändes; och att till länsstyrelsen skulle ingifvas förslag, att för bränvinshandeln måtte bestämmas ett minut- och fem utskänkningsställen.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.