18850418 - Morbrandsmålet.

Morbrandsmålet.

Rådhusrätten dömde korfmakaren Hansen till 9 års straffarbete och förlust af medborgerligt förtroende för all tid. Svea hofrätt gillade denna dom, och Högsta domstolen har den 25 sistlidne mars äfven stadfästat densamma. Innan denna sistnämda handling hitkom, nämligen i fredags, hade Hansen bekänt, att han och Flygare öfverenskommit att begå mordbrand, dervid den senare åtagit sig antändningen mot erhållande af 500 kr. då brandförsäkringsbeloppet 8,500 kr. utfallit.
Som bekant är blef Flygare, strax efter det han på hofrättens förordnande frigifvits, afsänd till Frankrike der han enrollerats i franska armén i Algier.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.