18850418 - Militäriskt.

Militäriskt.

Artilleribefälhafvaren majoren Schartau har återkommit från Enholmen der kapten Virgin qvarblifver för att anställa skarpskjutning med kanoner dagligen fr. o. m. d. 20 t. o. m. d. 25 d:s, hvaremot kaptenen Wrangel är stadd på rosor till Fårön och andra socknar i och för blifvande intendenturen.
Ångaren "Linné" är i Stockholm befragtad att öfverföra en million patroner och väntas hitkomma om måndag.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.