18850418 - Gotlands försvar.

Gotlands försvar.

Vid debatten om värnpligtsfrågan i andra kammaren påpekade Gotlandsrepresentanten, prosten Gotlands försvar är fotadt på andra grunder än det öfriga landets måhända ej tillkommit på fullt laglig väg, alldenstund densamma aldrig antagits af regering eller riksdag. Detta liksom äfgen konventionrns brister talade för nödvändigheten af en revision ut af densamma, på hvilket förhållande hr Lyth ville fästa uppmärksamheten. Han uttalade sig äfvenledes för, att den tid snart måtte komma, då Gotland i detta hänseende ej är föremål för någon undantagslagstiftning, utan äfven deri likstäldt med det öfriga landet.
Ändtligen har denna tidsenli a och för Gotlands framtid vigtiga sak kommit offentligen på tal. Måtte ett snart resultat deraf följa, på det att en friskare fosterlandskänsla må komma att råda äfven hos gotländingen, än nu är förhållandet, under närvarande undantages lagstiftning, som förgväfver den sanna kärleken till moderlandet i ett egoistiskt förgudande af fosterön.Gotlands Tidning.
Lördagen den 18 april 1885.
N:r 31. Tjugusjette årgången.
Tidningens byrå, Mellangatan nr 24. Tryckeriet, Strandgatan nr 12.
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:M BYSTRÖM.
Visby 1886. Herman Byströms ryckeri.