18850502 Neutralitets-rustningarna.

Neutralitets-rustningarna.

En afdelning om 25 man af Kronprinsens husarer, under befäl af löjtnant Ramel, kommer att å jernväg föras till Stockholm och derifrån afgå hit med ångaren Tjelvar om Onsdag.
För närvarande äro följande krigsfartyg samlade i Fårösund: Monitorerne Tirfing och Tordön, korvetten Lagerbjelke, kanonbåtarne Rota, Alfhild och Astrid, samt en minbåt och tre ångkranpråmar.
Chefsfartyget Drott med amiral Virgin torde anlända om måndag.
Kaptenerne vid Svea artilleriregemente H. G. A. Holm och vid Vendes art.-regemente A. Herrlin hafva beordrats hit för att inspektera härvarande gevärsförråd.
Minfartyget Ran och Seid afgå om måndag eller tisdag med den öfriga minmaterielen till Fårösund.
Ett förråd af lifdmedel, afsedt att räcka flera månader transporterades i tisdags till den vid Enholmens fästning förlagda garnisonen af Göta artilleriregemente.Gotlands Tidning
Lördagen den 2 maj 1885
N:r 35
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri