18850507 Fårösund

Fårösund är nu spärradt med minor i båda inseglingsgatten, hvarom regeringen lärer i Post- och Inrikes Tidningar utfärdadt en kungörelse, men som icke blifvit i härvarande tidningar allmängjord, kanske af besparingsskäl för annonskostnaden? Man synes således vara i den tro, att skeppare på kalkskutor, hvilket slags fartyg är nästan uteslutande det enda, som trafikerar denna hamn, hålla och läsa förenämda officiella tidning!Gotlands Tidning
Torsdagen den 7 maj 1885
N:r 36 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri