18850511 Eldsvåda.

Eldsvåda.

Natten till den 2 dennes nedbrann totalt ångsågen vid Bjerges i Vänge. Man lyckades rädda maskinhuset och lokomobilen, äfvensom det stora parti af virke, som var upplagdt alldeles i närheten af det brinnande huset. Anledningen till eldens uppkomst har ännu icke blifvit utröndt. Sågen var brandförsäkrad för 15,000 kr. i bolaget Skandia.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri