18850511 Flottan.

Flottan.

Marinförvaltningen har anmodat varfschefen i Karlskrona att ofördröjligen anskaffa 5 ångslupar till monitorerna och kanonbåten Ebba samt anvisat 24,000 kr. för detta ändamål.
Ett rykte förmäler, säger Karlskr. Veckoblad, att prins Oskar skulle komma att öfvertaga chefskapet på kanonbåten Ebba.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri