18850511 Med folkhögskolan

Med folkhögskolan i Hemse hölls afslutning i lördags under ordförandeskap af landshöfdingen Poignant. Skolans föreståndare dr Sätervall och andre läraren hr Hanson höllo lämpliga föredrag, mellan hvilka utfördes väl sammansjungna fosterländska sånger af en dubbelqvartett. Landshöfding Poignant hemstönskan till andra årskursen.
Eleverna voro 17 till antalet, af hvilka 5 erhöllo penningbelöningar af de 235 kr., som staten härtill anslagit.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri