18850511 Värnpligtsfrågan

Värnpligtsfrågan

afgjordes i lördags af båda kamrerne genom röstpluralitet sålunda, att utskottets jemkningsförslag antogs; derigenom faststäldes, att öfningstiden utsträckes till 42 dagar.
1:a kammaren antog med 79 röster mot 50 lagutskottets sammanjemkningsförslag; något senare antog 2:a kammaren med den betydande majoriteten af 126 röster mot 83 nämda förslag.
Vi erinra att frågan gälde bestämmelsen om värnpligtens ordnande från och med 21 till och med 32 år och att exercistiden höjdes från 30 till 42 dagar.
Måtte nu blott Gotland blifva likstäldt med fastlandet, så att närvarande undantagsförhållande afvikande från Sveriges öfriga provinsers förpligtelser om försvarsskyldighet till det gemensamma fosterlandet, måtte, till fosteröns gagn och bästa, ju förr desto bättre upphäfvas.Gotlands Tidning
Måndagen den 11 maj 1885
N:r 37
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri