18850516 - Hvad har riksdagen beslutit!

Hvad har riksdagen beslutit!

Båda kamrarna hade i lördags antagit en ny beväringslag genom hvilken bland annat beväringens öfningar utsträckas från 30 dagar till 42, dock så att öfningstiden 1887 ökas till endast 36 dagar och sedan ytterligare 2 dagar hvart annat år intill år 1893.
Men genom antagande af denna beväringslag erhölls:
en oåterkallelig afskrifning af 30 procent i de på viss jord hvilande grundskatterna (ränta och tionde), och
en af statsmedel utgående bestämd ersättning, motsvarande 30 procent af de å rust och rotehåll hvilande besvären för indelta arméns rekrytering och underhåll.
Dessa båda poser representera tillsammans en skattelindring af omkring tre millioner kronor för samtliga egere af skattejord, för rusthåll, rotehåll och båtsmanshåll.
De utgöra i medeltal för hvarje mantal skatte 35 kr. samt dessutom för hvarje rusthåll 90 á 54 kr. och för hvarje båtsmanshåll 30 á 39 kr. i ren skattelindring utan någon tillökning i fastighetsbevillning eller andra skatter.
Beslutet innebär vidare ett erkännande från både regeringens och riksdagens sida att de ännu bestående grundskatterna och indelningsbördorna äro en orättvisa som måste lemna plats för en sådan fördelning af skatter och försvarskostnader, att hvar och en får bidraga efter skatteförmåga.
Slutligen har det blifvit fastslaget att beväringens öfningstid icke får utsträckas utan att samtidigt dermed lättnader medgifvas åt dem som enligt "knektokontrakt" underhålla krigsfolk åt staten.
Detta allt är det stora minnet af riksdagens beslut den 9 maj 1885.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri