18850516 - Mönstringen

Mönstringen med beväringsskyldige i Visby försiggick i onsdags. Att dervid bemärktes åtskilliga oordningar, är en omständighet, som till skam för vårt samhälle, nästan årligen förekommit. Om dertill indivden vill räknas till den mera bildade, men ger i sitt beteende ett högst klandervärdt föredöme på bristande diciplin, så bör han äfven, andra till varnagel, exemplariter straffas, och ingen rättänkande bör taga hans parti eller beklaga honom; ty han lider, genom eget förvållande, det straff en lättsinig pligtförgätenhet kräfver.
Detta högst menliga förhållande kan också icke stäfjas, utan att Gotlands militära institutioner ställas i likhet med fastlandets, hvarför vi anse det vara i närmaste tiden för hvarje rättänkande svensk medborgare en den mest åliggande skyldighet, att med alla lagliga medel arbeta för upphäfvande till all kraft och verkan af den olagliga s. k. Gotländska konventionen, som möjligen kunde då den upprättades, vara påkallad och af vacker betydelse, men som i tidernas längd visat ett resultat af alldeles motsatt egenskap. Den har, om icke alldeles depraverat, åtminstone hos gotländingen bidragit att förhindra uppkomsten af en verklig nationel svenskhet; och, huru den diciplinära känslan blifvit qväfd, lemnar ofvanförda händelse ett eklatant exempel.
För hvarje sann fosterlandsvän är det därför tillfredsställande, hvad man ryktesvis i dessa dagar erfarit, att hr krigsministen, general Ryding, lärer hafva under behandling förslag till omorganisering af Gotlands nationalbeväring, närmande sig till anslutning i likställighet med fastlandets militära förpligtelser.
Detta är en reform, som också Sveriges frisinnade tidningspress bör med all kraft omhändertaga och bearbeta.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri