18850516 - Offentlig auktion.

Offentlig auktion.

Onsdagen den 27 maj försäljas genom offentlig auktion, å stadens auktionskammare, följande, herr konsuln m. m. Rudolf Cramérs konkursbo tillhöriga, Fastigheter, Fastighets- och Fartygsandelar, Aktier och Obligationer m. m., näml.:
Egendomen nr 61 i Strandrotens 1:sta qvarter med tillhörande trädgårdstomt, 2:ne Magasinsbyggnader af trä vid skeppsbron, konkursboets andelar i 2:ne Magasin på landet,
1/6:del i jakten "Maria",
1 aktie i Gotlands Enskilda bank,
30 dito i Gotlands Jernvägsaktiebolag,
1 dito i ångbåtsbolaget "Östra Sverige",
1 dito i Högre Flickskolan,
2 dito i Mejeribolaget,
25 dito i Badhusbolaget,
30 dito i Herta salteribolag,
1 dito Laxbåten,
2 st. svenska Premie Obligationer,
5 st. Milano-Obligationer samt ett större parti Böcker och Planchverk, hvaribland flere värdefulla.
Auktionen börjas med böcker kl. 10 f. m., och fastigheterna, fastighets och fartygsandelarna samt aktierna och obligationerna utbjudas från kl. 12 middagen. Inropen skola i regeln betalas kontant; dock torde, hvad fastigheterna samt fastighets- och fartygsandelarna beträffa, liqviduppgörelsen, efter särskildt skeende öfverenskommelse, kunna lämpas efter eael och godkänd köpares beqvämlighet, sedan likvisst 1/6:del af köpeskillingsbeloppet blifvit erlagd strax.
Böckerna och planschverken kunna få beses dagen före auktionen, vid tillsägelse å Cramérska kontoret.
Visby den 11 maj 1885.
Auktionskammaren.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri