18850516 - Till landstingsmän

Till landstingsmän för södra häradet omvaldes i måndags inför häradsrätten: nämdeman O. N. Bolin, Ganderfve i Alfva, hemmansegaren J. Hägg, Hägvals i Gerum och fanjunkaren O. Kahlström i Atlingbo; nyvalde blefvo landtbrukaren W. Wöhler, Klintebys och hemmansegaren L. Pettersson, Hallbjens i Lau.
Inför domhafvanden i norra häradet återvaldes till landstingsmän nämdemannen L. Granberg, Dalhem, hemmansegaren L. N. Eklund, Fole, O. L. Björkegren, Lärbro, nämdem. O. Löfvenberg, Stenkyrka, och fanjunkaren A. Broström, Bro, samt nyvaldes kapten C. T. Broander.Gotlands Tidning
Lördagen den 16 maj 1885
N:r 38, 39
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri