18850822 - Tjenstledighet

Tjenstledighet under en månad från den 15 dennes har beviljats kontrollören vid härvarande tullkammare dr F. Hagström, och förestås tjensten under tiden af kammarskrifvaren Z. Ljungdahl, hvilkens befattning skötes af e. o. kammarskrifvaren Bolling.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri