18850822 - Velocipedtur till Antwerpen.

Velocipedtur till Antwerpen.

En bekant velocipedåkare, apotekaren i Slite A. C. Landgren, har i dessa dagar anländt till hufvudstaden efter en längre velocipedtur genom Danmark, Tyskland, Holland och Belgien. Från Slite begaf sig hr Landgren sjöledes till Kalmar och färdades derifrån på sin bicycle till Sölvesborg samt vidare på jernväg och ångbåt till Köpenhamn. Färden fortsatte nu genom Seland på det tvåhjuliga fortskaffningdmedlet. Anländ till Hamburg färdades hr Landgren på sin velociped till Oldenburg, Bremen, Haarlem, Amsterdam och Antwerpen, derunder han besökte velocipedklubbarne i de två förstnämda städerna samt öfverallt omfattades med mycken välvilja och artighet i dessa klubbar. Sålunda gjorde klubben i Oldenburg för herr Landgrens skull en särskild utfärd på bicycle, i hvilken 15 velocipedåkare deltogo. Vanligen tillryggalade hr Landgren under färden 12 mil om dagen. Då värmen under nästan hela resan var särdeles stark och således besvärande, togs återvägen hufvudsakligen på jernväg. Hr Landgren står nu i begrepp att, efter ett besök hos sin äldre broder provinsialläkare i Leksand, dervid velocipeden kommer att utgöra fortskaffningsmedlet återvända till lilla apotek å Slite, berättar St. D.Gotlands Tidning
Lördagen den 22 augusti 1885
N:r 40
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri