18850430 - I morgon, första maj

I morgon, första maj öppnas D. B. V:s paviljong, enligt tillkännagifvande af hr Aug. Johansson, som äfven i år öfvertagit rörelsen derstildes. Sjelfva paviljongen har undergått en genomgående reparation och för allmänhetens trfnad och beqvämlighet tidsenlig förbättring så väl till det yttre som inre.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 april 1885
N:r 34
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri