18850430 - Neutralitets-rustningarna.

Neutralitets-rustningarna.

Monitorn Tirfing, chef: kommendörkapten Lind af Hageby och sekond. kapten Lidman, medkommenderade officerare: löjtnant Kempf och und. löjtnant Stenberg har anländt till Fårösund.
Kanonbåten Ingegerd har från Karlskrona anländt till Fårösund medförande 4 st. 12-centimeters kanoner med trälavetter och tillbehör. Afsigten är, såsom vi förut nämndt, att uppföra bestyckade strandbatterier och för öfrigt utlägga torpedos i sundets inlopp.
Skarpskjutningen på Enholmen började i måndags och kommer att fortgå till den 10 maj.
K. M:t har befallt, att Kapten H. Carlstedt skall vara chef för den personal, som är afsedd att utföra minering vid Fårösund, äfvensom leda arbetena derstädes.
Militärbefälhafvaren på Gotland har gjort framställning om att 400 tält måtte så fort ske kan öfversändas, äfvensom sjukvårdsmateriel för 2 lätta bateljons-förbinderi-vagnar.
Öfver den styrka af fyra kompanier af Gotlands nationalbeväring, som fått order att hålla sig i beredskap, kommer major Carlstedt att taga befälet vid den till Fårösund kommenderade styrkan, under det major Kruse beordrats till Slite. Första iniekompaniet anföres af kapten O. Gyllenram, 2:dra af kapten Arnelius, 3:dje af kapten M. Gyllenram och 5:te af kapten Rydholm. Trossbefälhafvare blifva löjtnanterna Bratt och Landberg.
Chefs-fartyget Drott ingick för utrustning i docka i lördags samt väntas åtminstone icke under dena vecka komma att afgå hit.
I sammanhang härmed påstå nu Stockholmstidningarna, att ryktet om konungens hitresa saknar all grund.
Två batterier af Gotlands nationalbevärings artilleri komma i dessa dagar att utrustas och att med full utredning ställas på tältfot.
Minfartyget Ran, kapten O. E. Norrbohm afgick i dag från Stockholm till Fårösund.Gotlands Tidning
Torsdagen den 30 april 1885
N:r 34
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri