18850425 - De kungliga i Konstantinopel.

De kungliga i Konstantinopel.

En korrespondent skriver till Stockholms Dagbl. från Konstantinopel den 18 april följande:
Sedan ett par dagar har prins Carl afgjordt inträdt i konvalescens, men ännu är icke tal om, när prinsen skall få lemna sängen, än mindre om när flyttningen till Prinkipos skall kunna företagas.
Prinsen sofver i allmänhet godt och längtar efter att åter få förtära annat än mjölk, buljong och rhenskt vin, som utgjort de enda födoämnen prinsen fått njuta under de senaste tre veckorna. D:r Mühling håller emellertid noga på stor försigtighet, och det blir blott småningom, som matsedeln kan blifva något mera omvexlande.
Lynnet lär vara godt, och prinsen lär ej se så medtagen ut, som man skulle kunnat vänta efter en så allvarsam sjukdom. När prinsen en gång får lemna sängen, kommer det dock nog att visa sig, att krafterna icke äro så stora.
Ännu får prinsen ej taka eller höra talas annat än kortare stunder. Drottningen och prins Eugen begagna derför tiden att så mycket som möjligt bese Konstantinopels sevärdheter samt att göra utfärder i omgifningarna.
Alla dylika företag underlättas genom det förekommande sätt, hvarpå sultanen sörjer för våra kungligas trefnad; vagnar, ridhästar, ångbåtar och roddbåtar finnas alltid och allestädes disponibla. Den hos Prinsarne anstälde turkiske generalen, Ahmed Aly Pascha, anordnar allt på bästa sätt.Gotlands Tidning
Lördagen den 25 april 1885
N:r 33
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri