18850423 - Belos.

Belos.

Denna ångare, som tillhör bergnings- och dykeribolaget Neptun och är byggd af Motala bessemerplåt vid Lindholmen mekaniska verkstad vid Göteborg, med ovanligt starka och solida dimensioner har en längd af 155 fot dess bredd är 26 ½ fot och djupgående med last 10 fot. Genom såväl vatentäta skott som jerndurkar är fartyget afdeladt i flera vattentäta rum och såväl för- som akterut försedt med vattentankar för att vid förefallande behof kunna lämpa fartyget på olika trimming.
Inredningen består af en aktersalong med två hytter för befälhafvaren samt messrum och fem hytter för underbefälet. Midskepps under en öfverbyggnad finnas kök med ångkoksinrättning navigationshytt m. m. All inredning uppvärmes med ångledning och belysningen sker med elektriskt ljus. Sådan är ock anbragt å däcket, dervid å stormasten är placerad en större båglampa med en ljusstyrka om 3,600 normalljus. Apparaterna äro af Siemens & Halske i Berlin samt uppsatta af J. E. Erikssons mekaniska verstad i Stockholm.
Maskinen med föränderlig expansion och indicerad kraft af 750 hästar som framdrifva fartyget vid forcering till en hastighet af 12 3/4 knop, är af Motala nyaste konstruktion hög- och lågtryck med vefvarne uti 90 graders vinkel och försiggår manövern medelst en särskild ångmaskin hvilken äfven kan användas för att vrida den stora maskinen rundt. Direkta påläggningsslider å båda cylindrarne göra manövreringen ännu säkrare. Det stora trycklagret är efter Maudleys system med ställbara tryckringar.
Hvad bergningsattiralj angår är Belos synnerligen väl försedd och torde i så hänseende öfverträffa andra dylika ångare inom Skandinavien. Sålunda finnes en 18" centrifigalpump som utkastar en vattenmassa om 2,000 tons pr timme Dessutom finnes en mindre flyttbar 5" pump med flyttbar panna som utkastar 600 tons vatten i timmen och som är afsedd att när så behöfves flyttas ombord å det bergade fartyget för att under bogseringen hålla detta läns samt med rörledning för fyllning och länsning af fartygets vattenbarlasttankar m. m. Rodrets styrning sker medelst ångkraft från kommandobryggan, men är äfven så arrangeradt att man med en mindre häf kan ögonblickligen frånslå denna inrättning då rodret genast derefter är tillgångligt att skötas för hand. Vidare finnas tre stycken fullständiga dykareapparater med tillbehör. Till utrustningen hör jemväl den mest tidsenliga och kraftiga materiel såsom ångwinschar ankarspel ångslup som erfordras för de arbeten hvilka afses med denna ångare. Såsom ett ringa bevis på kostnaden för utrustningen af Belos må nämnas att endast slangarne till pumparne kosta omkring 50,000 kr.
Besättningen utgöres af kapten två styrmän (andre styrman tjenstgör äfven som dykare) två maskinister, 7 man och 5 eldare äfvensom restauratris, kokerska och städerska.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri