18850423 - Bref från Klintehamn.

Bref från Klintehamn.

Sällan ser man någonting annat ordat i allmänna avisorna rörande Klintekomunen, än möjligen att korn, hafre, potatis och blandsäd uppköpes på Klinbys i Klinte, äfvensom att en och annan skuta härifrån lastad med kalk eller trävaror; understundom kan dock hända att ett och annat evenement här inträffar, som kan vara föremål för en tidningsläsande publiks intresse.
Mel: När månen vandrar på himlen blå etc. När påsken inbröt, så var det klart, att Visby stad var för liten, och derför satte man af med fart åt alla kanter..
Jag talar á la Schelsredt och är en glad fyr, som han, samt är gerna med i glada samqväm. Så ock vår ärade Landshöfding, som i påskas besökte oss. Aldrig förr har någon höfding här på ön, utom vid beväringsmönstringarna, blifvit sedd härute; men nu är annat förhållande. Utan att vi förste man på Gotland och med deltagande intresse åhörde hvad denna lilla ort kunde åstadkomma såväl inom esthetiken som inom andra områden.
Dagen var glad, ty det var en glad dag, sade gamle erkebiskop Renterdahl, och så tyckte äfven alla Klinteboer, då hr Landshöfdingen i kotiljongen svängde om med dess fruar och döttrar; och dagen derpå var äfven glad då hr Landshöfdingen vid frukosten yttrade, att Klintehamn kunde hafva utsigt för sig att blifva Gotlands andra stad, dock utan borgmästare.
Lefve Landshöfdingen! hurrades från alla frukostätare, och så for han.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri