18850423 - Gotlands länsstyrelse

Gotlands länsstyrelse utfärdade i lördags följande kungörelse:
För att sammankalla härvarande nationalbevarings underbefäl och manskap i och för dess försättande på fältfot, kommer hädanefter att anställas klockringning i församlingarnes kyrkor, hvilken ringning pågår tre timmar med 5 minuters uppehåll efter hvarje qvarts ringning.
Hvar och en till nationalbeväringen hörande vare pligtig att, sedan sådan ringning egt rum, inom tjugofyra timmar, räknade från påföljande dags morgon kl. 8, inställa sig å sitt kompanis mönstringsplats, medhafvande kronopersedlarne. Kronobetjeningen eger till att denna föreskrift noggrannt iakttages.
Visby i landskansliet den 18 april 1885.
E. Poignant.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri