18850423 - Krigets

Krigets

förklarande har ännu icke skett, men detta torde icke länge låta vänta på sig, enligt hvad man kan finna af senaste underrättelserna från London. I öfverhuset har utrikesministern Granville begärt 198 millioner kronors anslag, deraf 81 millioner för andra förberedande rustningar, samt lär engelska regeringen förelagt Ryssland ett ultimatum att besvara Petersburg afsänd depesch upprepar engelska regeringen sin fordran om general Komaroffs hemkallande, enär ryssarne varit angripare, och gränskommissarie Lumsdens senaste depesch gör krisen allvarsammare än någonsin England väntar bättre upplysningar från Petersburg än hittills.
I dag afreser från Stockholm till Gotland löjtnanten vid fortifikationen frih. Lejonhufvud med underbefäl, för att i Fårösund nedlägga Torpedos till förhindrande af krigsfartygs inlöpande i denna hamn.
Ryska regeringen lärer nämligen i dessa dagar hafva till den svenska aflåtit sådana hotelsefulla depescher, som tvinga till ett dylikt energiskt steg från svenska regeringens sida.
Af detta allt kan man för visso antaga, att krigsförklaring hvilken stund som helst är att förvänta från England.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri