18850423 - Und. för sjöfarande.

Und. för sjöfarande.

Fyrskeppet "Kopparstenarne" har den 12 innevarande April blifvit ånyo utlagdt på sin station N om Gotska Sandön.
Vid vestra sidan af det utanför Gnisvärds fiskdläge på Gotlands vestra kust belägna Gnisvärdsgrundet kommer att utläggas en röd remmare försedd med två runda rödmålade af träspjelor.
Läge: Lat. 57 grader 29" 36" N.
Long. 18 grader 6" 0" O.
Vestvart om det N från Vestergarns utholme på Gotlands vestra kust belägna Skarlakansgrundet kommer att utläggas en röd remmare försedd med två topptecken, nemligen ett rundt rödmåladt märke af träspjelor samt ofvandör detta en nedåt vänd qvast.
Läge: Lat. 37 grader 27" 38" N.
Long. 18 grader 6" 0" O.
Angöringspricken utanför Klintehamn för närvarande en vanlig qvastprick kommer att förändras till en röd remmare med ett rundt, rödmåladt topptecken af spjelor.
Den utanför Hoburgsrefvet hittills utsatta qvastprick kommer att utbytas emot en rödmålad remmare, försedd ett rundt, rödmåladt topptecken af träspjelor.
Vid Barshagarefvet (Flytan) hvarest hittills varit utsatt en vanlig qvastprick kommer i stället att utläggas en röd remmare försedd med två topptecken nemligen ett rundt rödmåladt märke af träspjelor samt derofvan en nedåt vänd qvast.
Ostvart om grundet Rute Missloper beläget utanför Kyllej vid Gotlands nordöstra kust finnes för närvarande utsatt en qvasprick. Denna kommer att utbytas emot en svart remmare, försedd med ett runt svatmåladt topptecken af träspjelor.Gotlands Tidning
Torsdagen den 23 april 1885
N:r 32 ½
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri