18850905 - Auktion å Rosendal i Follingbo.

Auktion å Rosendal i Follingbo.

Herr O. W. Ålander, som ämnar att från orten afflytta, låter med anledning deraf genom offentlig auktion å Rosendal i Follingbo, onsdagen den 16 och torsdagen den 17 september till den högstbjudande försälja ett särdeles godt pianino, en mängd salongs- förmaks- och andra möbler af dels valnöt, dels annat bättre träslag, gardiner och brysselmattor, hvarjehanda koppar- jern- och blecksaker, alla slags smedjeverktyg, flere decimalvågar en mängd mejerimaskiner och inventarier, trädgårdsmöbler och trädgårdsredskap, åtskilligt körredskap och fordon, såsom bättre och enklare par- och enbetsselar, droska, trilla, vinkelaxelkärra, verkvagnar samt slädar och kälkar, ett större parti hö och halm, 4 st. hästar, 50 st. får, en hop höns och kalkoner, ett större parti ost af 2:ne slag, äfvensom omkring 2-300 kastar floved och grenved; blifvande vid samma tillfälle jemväl utbjuden och försåld en mejeribyggnad, stående å Hafdems prestgårds grund.
Auktionen, som på anmodan kommer att förrättas af undertecknad, börjas båda dagarne kl. 10 f. m.; och lemnas, med herr Ålanders begifvande, 3 månaders anstånd med betalningen åt inrpar som äro kunde och anses vederhäftigen. Andre kunna naturligtvis icke påräkn. att få tillgodoräkna betalningsanståndeta.
Kreaturen, höet och halm samt mejeribyggnaden i Hafdhem utbjudas första auktionsdagen från kl. 2 e. m.
Auktionsbesökandena kunna på stället mot betalning erhålla sådana förfriskningar, som blifvit tillåtna till afsalu vid auktionen; kunnande hästfoder äfven få köpas på platsen.
Visby den 27 augusti 1885.
Edvard Ringbom,
föreståndare för härv. auktionskammare.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 september 1885
N:r 43
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri