18850905 - Biskop v. Schéele

Biskop v. Schéele kommer att i morgon i Upsala domkyrka af ärkebiskopen högtidligen invigas i sitt nya embete. Dr Lemke samt kontraktsprostarne Gustafson och Öfverberg tjenstgöra såsom assistenter vid invigningen.
Biskop v. Schéele har erhållit tjenstledighet från sin professur från den 7 sept. till månadens slut med anledning af, att han i början af nästa vecka afreser till sitt stift för att utfärda sitt herdabref.Gotlands Tidning
Lördagen den 5 september 1885
N:r 43
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Visby 1885 Herman Byströms tryckeri