18850926 - Olyckshändelse.

Olyckshändelse.

Söndagen d. 13 d:s var gravören vid Rörstrands porslinsfabrik Carl Oscar Christoffer Pettersson, bördig från Gotland, ute och seglade på Ulfsundasjön i närheten af Stockholm, hvarvid båten kantrade och Pettersson omkom. För ett par år sedan, vid nyss fylda 21 år, gifte han sig med en fröken Hilma Almgren, hvars fader har någon föreståndarebefattning vid Rörstrand, och verkligen tyckes hon vara följd af ett oblidt öde, ty hon var först förlofvad med Petterssons broder Hjalmar, hvilken drunknade vid Bellevue åtskilliga år förut under badning.
Den stackars modern, som är enka, har sannerligen fått genomgå mång sorer och bekymmer. Två söner drunknade och en tredje afskickad till Amerika.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 september 1885
N:r 52
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri