18850926 - Försvarsfrågan

Försvarsfrågan har inför konungens befhde besvarats sålunda, att vid i går hållna sammanträdet ombuden från staden och norra häradet, följande 7 ombud, nemligen; från Visby, Kräklingbo, Anga, Rute, Bunge, Norrlanda och Helvi röstade för rent afslag på krigsministerns förslag och för likställighet; hvaremot öfriga 39 ombuden, röstade bifallande med några ändringar, såsom mönstringarnes borttagande, förbud mot kommendering utom ön och att de 12 beväringsklasserna måtte delas i 2 uppbåd, hvaraf det andra icke må utkommanderas förr än första uppbådet blifvit utkommenderadt.
Vid sammanträdet i dag med ombuden från södra häradet röstade 23 ombud för krigsministerns förslag och 20 mot detsamma.
Alltså hafva inalles 62 socknar antagit krigsministerns förslag och 27 socknar afdlagit detsamma.Gotlands Tidning
Lördagen den 26 september 1885
N:r 52
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri