18851003 - Underrättelser för sjöfarande.

Underrättelser för sjöfarande.

Ändring af fiskefyrarne vid Hus. K. Lotssryrelsen tillkännagifver härmed, att vid NO om Ronehamn belägna fiskeläget Hus komma de två fiskefyrarne med hvitt sken att sålunda förändras, att afståndet dem emellan blir omkring 60 m. samt att de hållas öfverens i riktningen SSO-NNV. I öfrigt förblifva de oförändrade, så att de lysa vid 15 m. höjd och hafva en lysvidd af 5 minuter.
Läge: Lat. 57 grader 10' 30"
Long. 18 grader 31' 18" O.
Fyrarne hålles tända endast då fiskare från platsen befinna sig på sjön.Gotlands Tidning
Lördagen den 3 oktober 1885
N:r 55
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri