18851015 - Från Sjön.

Från Sjön.

I söndags hitkom ångaren »Klintehamn» med finska briggen »Olga», kapten Stål, som i torsdags på resa från Nystad i Finland till Köpenhamn med trälast måst angöra Klintehamn för svår läcka och flytande på lasten.

I måndags anlände ångaren »Hero», som lyckats taga af grund utanför Vestergarn strandade söderhamnsskeppet »Ida», kapten Lindberg, barlastadt med stenkol, och hitbogserade nämde vackra och dyrbara skepp, som är betydligt skadat i botten. Bergningskostnaden lärer vara betingad till 500 p. sterling.
Huruvida reparationen skall ske här, är ännu icke afgjordt.

Norska skeppet »Betty», kapt. Johansson, från Liverpool destineradt till Viborg med salt, inkom svårt läck f. v. till Slite.Gotlands Tidning
Torsdagen den 15 oktober 1885
N:r 58, 59
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri