18851019 - Sista stormen.

Sista stormen.

(Meddelat.) Man har mycke noga beskrifvit, hurusom härvarande lotsar och andra sjömän utmärkte sig vid räddandet af finska briggen "Cere's" besättning och ångaren "Visby's" bergning af nämde brigg hit i hamn; men ett annat dermed fullgilrigt drag af mannamod, bör ej heller blifva mindre uppmärksammadt eller råka i glömskans natt.
Vid början af denna stormiga dag var f. d. Slite-lotskuttern (kondemnerad af K. Lotsstyrelsen såsom oduglig och derför försåld till nuvarande egaren Michael Ekström på Fårö) under befäl af den gamle sjöveteranen skepparen Boggren, liggande vid Gotska Sandön för att derifrån afhemta och till nya fyren å Stenkyrkrhuk öfverföra en fyrbetjent med hustru och flera barn. Sedan dessa väl blifvit ombordförda, måste Boggren kyndsamt sticka ut till sjös för att klara sand, enär stormen alltmera tilltog och rasade som en verklig cyklon för olika vindar. Ensam, som Boggren var i den lilla farkosten, hade han således under den förfarliga natten att vaka öfver räddandet af många mennoskolif, och han fullgjorde detta med sin vanliga raskhet, orubbligt mod och välbehöfligt förstånd. Resultatet blef också, att morgonen dagen derpå hade Boggren ej allenast lyckats att klara från Sandö landet, utan han hade äfven gått fri Salvorefvet samt inkom välbehållen till Ekviken på Fårön, der han kastade ankar och vandrade derefter hem till sin regare hr Ekström, hvilken under natten i själsoro öfver lotskutterns öde, nu helsade honom med ett oväntadt lyckliga utgången af nattens äfventyrliga färd. När Boggren sålunda lemnade han sin redare och begaf sig åter till Ekviken samt gick genast åter ombord på kuttern och fortsatte resan till Stenkyrkehuken, hvarmed han slutligen hade glädjen att finna sig hafva tropligtigt fullgjort sitt åtagande.Gotlands Tidning
Måndagen den 19 oktober 1885
N:r 60
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri