18851102 - Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet

godkände vid sammanträdet i förl. vecka beslutade ändringarna i sina stadgar, hvarigenom årsafgiften är nedsatt till 1 kr. och agiften för ständigt ledamotskap till 10 kronor.
Jägmästaren Schoug kommer att en gång i veckan meddela undervisning i skoghushållning vid folkhögskolan i Hemse; och anslogos fyra stipendier å 150 kr. hvardera till unge jordbrukare för idkande af praktiska studier i landtbruk.
Beviljades ett anslag af 500 kr. för nästa år till en länsmejerist för meddelande af undervisning i mejeri- och ladugårdsskötsel, hvartill landstinget förut beviljat ett lika belopp.
1,500 kr. anslogos till slöjdundervisningen, och skulle ett dylikt begäras af statsmedel.Gotlands Tidning
Måndagen den 2 november 1885
N:r 66, 67
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri