18851105 - Gotlands jernvägens

Gotlands jernvägens

utsträckning till Fårösund, Slite och Burgsvik är ett för provinsens framtid högst vigtigt förslag, som Länsstyrelsen i dessa dagar kommer att till Regeringen ingifva, med hemställan att proposition till riksdagen måtte aflåtas om ett statsanslag härtill af 1 million kronor. Detta initiativ af hr landshöfding Poignant, bör icke allenast helsas med glädje och erkänsamhet af hvarje vän till provinsens höjande i ekonomiskt hänseende, utan äfven tillönskas åsyftad framgång hos vederbörande statsmakterna.Gotlands Tidning
Torsdagen den 5 november 1885
N:r 68, 69
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri