18851217 - Dödsfall. Oskar af Klint.

Dödsfall. Oskar af Klint.

I måndags afled å sin egandom Bäckstäde i Sanda öfverstelöjtnanten Oskar af Klint, något öfver 67 år gammal.
Vi meddela följande i korthet affattade dato om öfverstelöjtnant af Klints militära bana:
1834 d. 3 dec. aflades art. underofficersexamen;
1834 d. 12 dec. utnämd till sergeant vid Gotl:s nationalbevärings artilleri;
1837 d. 19 april aflades styckjunkareexamen;
1837 d. 10 maj utnämd till styckjunkare;
1839 d. 19 juli utnämd till underlöjtnant vid Gotl:s nationalbeväring;
1843 d. 18 dec. löjtnant vid dito;
1856 d. 6 juni kapten vid dito;
1858 d. 19 okt. major och bataljonschef vid d:o;
1863 d. 27 jan. riddare af k. svärdsorden;
1877 d. 26 jan. öfverstelöjtnant i armén;
1878 d. 28 febr. nådigt afsked.
Den aflidne hedersmannen, tillhörde en slägt, som städse utmärkt sig för mannamod och ridderlighet, efterlemnar hos forna kamrater och stort antal andra bekanta minnet af en slägtkär, vänfast, glad och redbar umgängesman.
Slägten af Klint har nästan uteslutande varit representerad inom svenska flottan, och en af nu aflidne öfv. löjtn. af Klints bröder, kommendörkapten i österrikiska flottan, Eric af Klint, stupade i slaget vid Lizza å den fregatt han då såsom chef kommenderade.Gotlands Tidning
Torsdagen den 17 december 1885
N:r 74, 75
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri