18851231 - Olyckshändelser.

Olyckshändelser.

Juldagsaftonen omkom rorgängaren å ångbåten KLINTEHAMN Carl Lindbom i Visby hamn genom drunkning.
Lindbom, som var en nykter och ordentlig 58 års man och i 16 år varit anstäld såsom rorgängare och lots å gotländska ångfartygsbolagets båtar, skulle begifva sig ombord å KLINTEHAMN i sällskap med maskinisten Andersson, men, genom det å skeppsbron rådande mörkret, vilseleddes båda af ångarens akterbelysning, så att Lindbom steg miste å stenkajen och störtade i sjön. Då Lindbom upptogs befans han redan vara död, troligtvis af slag.
Då ångaren KLINTEHAMN i morse var under förtöjning vid skepsbron och en tross skulle utföras, märkte lotsarne i båten att en menniska låg flytande i närheten af ångaren, och som vid upptagandet befanss vara restauratisen å KLINTEHAMN. Antagligen har hon vid hemtning af förnödenheter, halkat på fördäcket och fallit öfverbord. Hon är, då detta skrifves, visserligen vid lif, men talförmågan har ännu icke återkommit.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri