18851231 - Musik

Musik

utföras hvarje afton å Stadshotellets schveizeri af direktör Holmstrups kapell, bestående af hr H. sjelf (1:ste viol), hr Hustedt (2:e viol) och hr Johansson (pianist). Hr Holmstrup är förut känd här för sin fina stråke samt artistiska föredrag, och de begge andra hafva under senare åren i Berus och Blanche's salonger i Stockholm gjort sig bemärkta såsom framstående dilettanter å sina instrument.Gotlands Tidning
Torsdagen den 31 december 1885
N:r 79, 80
Tjugusjette årgången
Redaktör och ansvarig utgifvare: W:m Byström
Herman Byströms trykeri